SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
2
6
5
7
Thời sự chính trị Thứ Sáu, 30/12/2011, 10:50

Hoạt động Mặt trận Tổ Quốc năm 2011 có nhiều chuyển biến mới

Năm 2011, trong bối cảnh chung của cả nước và tỉnh nhà có nhiều khó khăn thách thức, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát trong nước tăng cao, nhưng với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quản lý và điều hành của chính quyền, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ "Về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội". Nhiều Chủ trương, Chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp với nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nhất là Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đi vào cuộc sống của nhân dân, tạo được sự đồng thuận xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc có nhiều chuyển biến mới, công tác đa dạng hóa các hình thức mở rộng và tập hợp khối đại đoàn kết tiếp tục được phát huy; vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc tiếp tục được nâng lên; mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả; chất lượng các phong trào, các cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được nhân dân đồng tình hưởng ứng, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy trên nhiều lĩnh vực; góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Bộ máy tổ chức, cán bộ từ tỉnh đến cơ sở và Ban công tác Mặt trận ấp, khóm tiếp tục được củng cố, kiện toàn; phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ngày càng được đổi mới, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Đặc biệt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tham gia tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng luật.

Tuy nhiên bên cạnh những chuyển biến mới. Năm 2011 hoạt động của Mặt trận Tổ quốc còn những mặt hạn chế:

Công tác tuyên truyền các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước chưa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; việc tập hợp và phát huy vai trò của nhân sỹ, trí thức, người tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo từng lúc chưa kịp thời; vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc còn hạn chế; phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc một số nơi chậm đổi mới, Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở nhiều nơi chưa thực hiện nghiêm túc chế độ hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc định kỳ và thông tin, báo cáo còn chậm, nên hiệu quả hoạt động trên một số lĩnh vực chưa cao. Đặc biệt là Ban công tác mặt trận ở nhiều ấp - khóm có chiều hướng hoạt động giảm xúc do kiêm nhiệm quá nhiều.

Hải Nam


Số lượt người xem: 6255 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày