SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
3
9
8
2
9
Thời sự chính trị Thứ Tư, 01/12/2010, 10:20

Kỷ niệm 64 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2010)

Ngày toàn quốc kháng chiến: Vẫn còn nguyên giá trị

Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, lực lượng cách mạng ở các nước xã hội chủ nghĩa do Liên Xô làm trụ cột đã phát triển thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới. Phát xít Đức, Ý, Nhật đã bại trận. Các nước Anh, Pháp trong phe Đồng minh thắng trận, nhưng kiệt quệ về kinh tế, quân sự nên Mỹ đã vươn lên cầm đầu phe tư bản chủ nghĩa chống lại các nước xã hội chủ nghĩa, chống lại phong trào giải phóng dân tộc, đàn áp các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở các nước tư bản. Vì vậy, mâu thuẫn diễn ra giữa hệ thống xã hội chủ nghĩa cùng các lực lượng cách mạng đấu tranh cho độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội với phe đế quốc chủ nghĩa do Mỹ cầm đầu, cùng các lực lượng phản động tay sai.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, đất nước ta, đang đứng trước  tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”. Ngày 18 và 19/12/1946, tại Vạn Phúc, Hà Đông, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp mở rộng do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, đã quyết định chủ trương phát động cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trên phạm vi cả nước và đề ra đường lối, chủ trương kháng chiến của Đảng. Vào hồi 20 giờ ngày 19/12/1946, quân dân thủ đô Hà Nội đã nổ súng mở đầu cuộc kháng chiến trong toàn quốc. Ngày 20/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến nói rõ vì sao quân và dân ta phải đứng lên kháng chiến, động viên mọi tầng lớp nhân dân ai cũng phải ra sức đánh thực dân Pháp cứu Tổ quốc bằng mọi thứ vũ khí có trong tay: “Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc”. Người khẳng định: Dù phải gian lao kháng chiến, thắng lợi nhất định thuộc về nhân dân ta. Hồ Chí Minh tuyên bố quyết tâm của nhân dân ta: “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Tiếp theo bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến là văn kiện thứ hai đề cập đến mục tiêu chính trị của cuộc cách mạng và cuộc kháng chiến. Đó là Độc lập Tự do Hạnh phúc, là những khát vọng của một dân tộc đã bị mất nước, bị nô lệ 80 năm.

Năm 1950, lực lượng kháng chiến của ta đã trưởng thành về mọi mặt. Để tạo những bước chuyển biến mạnh mẽ cho kháng chiến, Đảng và Chính phủ ta đã quyết định mở Chiến dịch Biên giới nhằm mục đích: Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải phóng một phần vùng biên giới, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, khai thông đường liên lạc quốc tế với các nước xã hội chủ nghĩa. Sau 29 ngày đêm chiến đấu kiên cường, Chiến dịch Biên giới đã kết thúc thắng lợi tạo một chuyển biến cơ bản cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta, đưa kháng chiến vào giai đoạn mới, giai đoạn quân đội ta nắm quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc bộ, chủ động tiến công và phản công ngày càng lớn.

Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng (2-1951) đã xác định nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng Việt Nam lúc này là “tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược và đánh bại bọn can thiệp Mỹ, giành độc lập và thống nhất hoàn toàn, bảo vệ hòa bình thế giới”. Ta liên tiếp mở các chiến dịch đánh vào phòng tuyến địch ở Trung du và đồng bằng Bắc bộ, gây cho địch nhiều tổn thất lớn. Đặc biệt Chiến dịch Hòa Bình đã buộc chúng phải rút chạy khỏi Hòa Bình (2-1952); Chiến dịch Tây Bắc (10-1952) đã phá vỡ thế uy hiếp của địch đối với Việt Bắc, Thượng Lào và tạo thuận lợi cho ta phối hợp với cách mạng Lào. Ở Nam bộ, Trung bộ, quân và dân ta đẩy mạnh tiến công quân sự, chính trị, kết hợp với “chiến dịch địch, ngụy vận” để phối hợp với chiến trường chính. Pháp mở kế hoạch Nava hòng xoay chuyển tình thế chuyển bại thành thắng. Ngày 13/3/1954 ta nổ súng tiến công vào tập đoàn Điện Biên Phủ. Sau 55 ngày đêm liên tục chiến đấu kiên cường, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng, kết thúc oanh liệt cuộc tiến công Chiến lược Đông - Xuân 1953-1954 của quân và dân ta, tạo điều kiện thuận lợi cho đấu tranh ngoại giao, đi đến ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương. Miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng. Cách mạng Việt Nam bước vào một thời kỳ đấu tranh mới: Thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, tiến tới thống nhất Tổ quốc.

Kỷ niệm 64 năm ngày Toàn quốc kháng chiến - lời hịch cứu quốc, đã thúc giục  mọi người và phát huy tối đa công sức phục vụ kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng, thì nay việc phát huy sức mạnh Toàn dân tộc hướng về mục tiêu chung, thì cũng chính là bài hịch kiến quốc trong giai đoạn cách mạng mới. Hơn lúc nào hết ý thức dân tộc, ý chí người Việt Nam phải được khơi dậy mạnh mẽ. Cùng với việc nâng cao năng lực và sức chiến đấu của toàn Đảng, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu đưa nước ta khỏi tình trạng kém phát triển, cùng với việc phát huy sức mạnh toàn dân tộc đóng vai trò quan trọng và là động lực cho sự phát triển; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.

Phương Lê Bạc Liêu


Số lượt người xem: 10069 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày