SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
3
9
9
1
3
Thời sự chính trị Thứ Bảy, 14/07/2012, 09:40

Công tác thanh niên, nhiệm vụ quan trọng trong thời kỳ mới

Trong bất cứ thời kỳ nào của lịch sử, thanh niên (TN) luôn được xem là rường cột của nước nhà, là lực lượng xung kích trong các cuộc đấu tranh sinh tồn, cũng như trong các cuộc đấu tranh cách mạng. Trong sự nghiệp đổi mới, lực lượng TN và công tác TN càng trở lên quan trọng, mang ý nghĩa chiến lược. Đảng đã khẳng định: sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường XHCN hay không, phần lớn tuỳ thuộc vào lực lượng TN, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ TN; công tác TN là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.

Trong thời kỳ đổi mới đất nước, với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh là điều kiện và là cơ hội tốt để tuổi trẻ phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước, vươn lên khẳng định mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Song, trong điều kiện mới cũng đặt ra cho thế hệ trẻ không ít những khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện lý tưởng và hoàn thiện nhân cách, nhất là những tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường; những âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đang tìm mọi cách tấn công mạnh mẽ vào thế hệ trẻ, nhằm phá hoại lực lượng hùng hậu của cách mạng.

Với tỉnh Bạc Liêu, trong những năm qua, cùng với việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy luôn coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện, bồi dưỡng giác ngộ lý tưởng cách mạng cho TN. Tỉnh ủy đã có Chương trình hành động số 40-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, nhằm để cụ thể hóa những chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác TN phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; lãnh đạo chính quyền, các ngành và các đoàn thể phối hợp hoạt động chặt chẽ, thường xuyên với tổ chức Đoàn và các hoạt động của TN. Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác TN từng lúc, từng nơi vẫn còn những hạn chế như: nhận thức và trách nhiệm của một số tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác TN chưa đúng mức; việc đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác TN chưa thường xuyên; một bộ phận TN sống thiếu lý tưởng, ít quan tâm đến tình hình chính trị, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc. Chính quyền cơ sở một số nơi chậm thể chế hoá và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác TN; thực hiện Chiến lược phát triển TN đôi lúc còn hạn chế. Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức cơ sở đoàn, nhất là địa bàn dân cư chưa theo kịp sự phát triển của tình hình TN; khả năng chi phối và ảnh hưởng của tổ chức Đoàn, Hội trong thanh niên chưa sâu rộng, tỉ lệ tập hợp thanh niên thấp; tính tiền phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ đoàn, hội chưa cao. Các đoàn thể một số địa phương chưa phối hợp chặt chẽ, chưa tạo được sức mạnh tổng hợp trong công tác TN; sự kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục TN còn hạn chế.

Tiếp tục quán triệt tư tưởng cơ bản của Đảng về công tác TN trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thiết nghĩ trong thời gian tới các cấp, các ngành trong tỉnh cần có sự quan tâm hơn nữa về công tác TN, nhằm tập hợp đông đảo TN, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức Đoàn, Hội các cấp trong việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; thực sự là cánh tay đắc lực, đội dự bị tin cậy của Đảng. Muốn làm tốt nhiệm vụ này, theo tôi chúng ta cần quan tâm một số hướng cơ bản là:

Thứ nhất, tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác TN; cấp ủy các cấp hàng năm cần đánh giá đúng tình hình TN và kết quả thực hiện công tác TN để từ đó xây dựng định hướng công tác TN trong năm tới sát với tình hình địa phương, đơn vị. Xác định rõ hơn trách nhiệm của gia đình, nhà nước, các nghành, các đoàn thể đối với việc bồi dưỡng và phát huy lực lượng TN; phải thực sự coi công tác xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước.

Thứ hai, coi trọng tính định hướng chính trị của cấp ủy các cấp đối với mọi hoạt động của các tổ chức thanh niên. Thực hiện tốt nguyên tắc lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy cùng cấp đối với tổ chức Đoàn cùng cấp về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức, cán bộ. Đấu tranh kiên quyết với những tư tưởng xem nhẹ vai trò tổ chức đoàn, thành kiến, hẹp hòi với TN.

Thứ ba, tập trung củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở Đoàn, Hội và nâng chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, Hội LHTN và các tổ chức của TN, nhất là TN ở địa bàn dân cư, vùng dân tộc, tôn giáo; khắc phục tình trạng có tổ chức nhưng không có hoạt động; thu hẹp nhanh các cơ sở đoàn yếu kém.

Thứ tư, cấp ủy các cấp cần tăng cường lãnh đạo thực hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với MTTQ, các đoàn thể và gia đình tthực hiện tốt công tác TN; thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát các các cấp, các ngành thực hiện công tác TN.

Với niềm tin tưởng vững chắc vào đường lối đúng đắn của Đảng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời của cấp ủy các cấp trong tỉnh đối với công tac thanh niên, chắc chắn rằng trong thời gian tới công tác TN của tỉnh Bạc Liêu sẽ gặt hái được nhiều kết quả và có bước phát triển tốt.

Trần Doãn Cầm


Số lượt người xem: 22050 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày