SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
3
9
7
2
4
Thời sự chính trị Thứ Sáu, 21/09/2012, 15:35

Vai trò của cấp ủy trong công tác tuyên truyền xây dựng gia đình phát triển bền vững

 

 

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách của trẻ em. Có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển của xã hội, góp phần xây dựng, tô thắm, làm rạng rỡ thêm bản sắc văn hoá dân tộc; là nơi giữ gìn, vun đắp, phát huy những giá trị truyền thống quý báu của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã được hình thành trong quá trình lịch sử; là lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù, sáng tạo trong lao động, bất khuất kiên cường vượt qua mọi khó khăn thử thách.      

Phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp đó, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách đối với công tác gia đình nhằm nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp và các gia đình trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Đặc biệt, ngày 4-4-2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 72, lấy ngày 28 tháng 6 hằng năm làm Ngày Gia đình Việt Nam. Việc thành lập ngày gia đình Việt Nam nhằm đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể, các tổ chức xã hội cùng các gia đình để từng bước góp phần ổn định, củng cố, xây dựng gia đình theo tiêu chí ít con, no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc.

Trên cơ sở đó, các cấp các ngành đã phối hợp tổ chức để đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phong tục, tập quán, truyền thống của dân tộc Việt Nam; các cấp Hội phụ nữ vận động hội viên xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” đã được đông đảo hội viên hưởng ứng; tổ chức các buổi truyền thông kiến thức phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em, duy trì hoạt động; đoàn thanh niên tuyên truyền, giáo dục giới tính, tình yêu lành mạnh, tình dục an toàn, phòng tránh các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, sức khoẻ sinh sản vị thành niên cho nam nữ thanh niên trước khi kết hôn và các gia đình trẻ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai công tác gia đình lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, thúc đẩy phong trào xây dựng “gia đình văn hoá”, “khu dân cư tiên tiến”; ngành Y tế thực hiện chương trình chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình, tổ chức cung cấp dịch vụ đến tận cơ sở xã, phường, thị trấn; thực hiện giải pháp hạn chế mức sinh, nâng cao chất lượng dân số.

Công tác, tuyên truyền, phổ biến một số văn bản, luật như: Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm….; Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đều có chuyên mục, chuyên trang về công tác gia đình. Qua đó, góp phần làm thay đổi nhận thức về công tác gia đình đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân; chất lượng gia đình văn hoá được nâng cao, bạo lực gia đình giảm, đời sống được cải thiện, người già, trẻ em và phụ nữ được quan tâm hơn...... Tuy nhiên, tình trạng ly hôn, ly thân, sống chung như vợ chồng không đăng ký kết hôn, quan hệ tình dục trước hôn nhân và việc nạo phá thai trong giới trẻ gia tăng, để lại những hậu quả nặng nề về nhiều mặt đối với gia đình và xã hội. Xu hướng hôn nhân với người nước ngoài ngày càng nhiều và sau hôn nhân nhiều phụ nữ di cư theo chồng sinh sống ở nước ngoài cũng đặt ra mối quan tâm lo lắng của toàn xã hội. Các giá trị văn hóa gia đình truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam đang có biểu hiện xuống cấp, mai một. Nhiều tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, rượu chè, mại dâm, HIV/AIDS đã và đang xâm nhập vào các gia đình; nạn bạo lực trong gia đình có chiều hướng ngày càng gia tăng mạnh mẽ đến mức báo động….

Để làm tốt vai trò của cấp uỷ đảng trong công tác xây dựng gia đình phát triển bền vững, cần thực hiện một số giải pháp sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác xây dựng gia đình văn hóa, bền vững. Cần phải đưa nội dung công tác xây dựng văn hóa gia đình và Gia đình văn hóa vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và chương trình kế hoạch công tác hằng năm của các ban, ngành, địa phương.

- Tiếp tục giáo dục, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam gắn với xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển, từ đó đề cao trách nhiệm của mỗi gia đình trong việc xây dựng và bồi dưỡng nhân cách cho mỗi thành viên trong gia đình. Giáo dục văn hóa gia đình có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, đoàn kết với nhân dân thế giới… có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước.

 - Chú trọng nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, trên nguyên tắc công bằng, dân chủ, đáp ứng được nguyện vọng, tâm tư, tình cảm, tạo được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực cán bộ làm công tác gia đình để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

- Nâng cao chất lượng hoạt động phòng chống bạo lực gia đình; tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững.  Xây dựng, củng cố hệ thống dịch vụ tư vấn về gia đình, tạo điều kiện cho mọi gia đình tiếp cận được kiến thức pháp luật, văn hoá, y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội; phát triển các loại hình dịch vụ gia đình; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hoà giải, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

  - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng; đặc biệt là, Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, xây dựng chuyên trang, chuyên mục; xây dựng kế hoạch công tác gia đình cho từng giai đoạn, gắn tuyên truyền chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với công tác xây dựng gia đình văn hoá và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân và gia đình có nhiều đóng góp trong xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, hạnh phúc và tiến bộ./.

 

Phương Lê


Số lượt người xem: 8868 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày