SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
3
9
9
1
2
Thời sự chính trị Thứ Tư, 09/01/2013, 15:40

Hoạt động của Mặt trận tổ quốc ngày càng được đổi mới và nâng cao

Năm 2012, mặt dù chịu ảnh hưởng những khó khăn chung của đất nước và địa phương. Nhưng với truyền thống đoàn kết và quyết tâm nổ lực vươn lên của mình. Ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy tốt vai trò vào việc cũng cố, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; có nhiều chuyển biến mới trong công tác đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc phát động được nhân dân đồng tình hưởng ứng; công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và quyền làm chủ của nhân dân được phát huy trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng ở địa phương.

Quan tâm cũng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ từ tỉnh đến cơ sở và Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ngày càng được đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hình mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được. Hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong năm 2012 cũng còn những mặt hạn chế:

Các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tuyên truyền chưa được sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; việc tập hợp và phát huy vai trò nhân sỹ, trí thức, người tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo từng lúc chưa kịp thời; vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc còn hạn chế; bộ máy tổ chức cán bộ ở cấp huyện và cơ sở thường thay đổi; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc một số nơi chậm đổi mới, Mặt trận tổ quốc ở cơ sở nhiều nơi chưa thực hiện tốt chế độ hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc định kỳ và thông tin, báo cáo còn chậm, nên hiệu quả hoạt động trên một số lĩnh vực chưa cao.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của năm 2012. Năm 2013 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đề ra nhiệm vụ trọng tâm đó là:

Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phối hợp triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tăng cường đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các giai tầng xã hội vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX) của Đảng; Phối hợp mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên các Hội đồng tư vấn, phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, chuyên gia trên các lĩnh vực, nhất là vai trò của khối liên minh công - nông - trí thức, thực hiện tốt chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, nhằm phát huy có hiệu quả sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát động toàn dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhằm thiết thực lập thành tích cực chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc các cấp, gắn chặt với các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Hướng dẫn 100% Ban công tác Mặt trận tổ chức tốt “ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, mỗi khu dân cư có nhiều việc làm thiết thực, cụ thể theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để chào mừng ngày hội. Xây dựng đề cương tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước năm 2013, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng ở địa phương.

Hải Nam


Số lượt người xem: 14433 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày