SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
3
9
7
3
7
Thời sự chính trị Thứ Sáu, 17/12/2010, 10:35

Vài suy nghĩ về công tác dân vận ở cơ sở trong tình hình mới

Công tác dân vận là một trong những công tác cơ bản, có tính chiến lược, gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, là mối quan hệ gắn bó máu thịt của Đảng với nhân dân. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, đã rút ra bài học kinh nghiệm: "trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng "lấy dân làm gốc", xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động". Quán triệt Nghị quyết Đại hội VI của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết "về đổi mới công tác quần chúng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân".

Trong điều kiện hiện nay, nhất là giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn và hội nhập kinh tế quốc tế, nền kinh tế từng bước vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi phải đổi mới phương thức lãnh đạo công tác dân vận, mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Những năm qua, các cấp uỷ đảng đã tập trung lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; lãnh đạo Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng như: thi đua trong lao động sản xuất để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc phòng, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, trình độ dân trí từng bước được nâng cao, dân chủ trong xã hội được mở rộng. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền các cấp, nhằm đẩy mạnh quá trình cải cách thủ tục hành chính, chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên tất cả các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh những kết quả đạt được, thiết nghĩ công tác dân vận cần tiếp tục đổi mới về phương thức lãnh đạo, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay là:

- Một là, căn cứ vào các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, hướng vào việc tập trung chăm lo lợi ích và phát huy các nguồn lực của quần chúng để thực hiện mục tiêu củng cố, tăng cường nền độc lập dân tộc; bảo đảm và tạo điều kiện hơn nữa cho công tác dân vận hoạt động có hiệu quả, góp phần giải quyết thoả đáng các nguyện vọng, nhu cầu và lợi ích chính đáng của nhân dân; đồng thời chú trọng việc nâng cao đạo đức, trình độ giác ngộ chính trị và tinh thần yêu nước cho nhân dân.

- Hai là, thực hiện công tác đánh giá, sử dụng cán bộ, không bố trí những cán bộ có khuyết điểm, yếu kém về năng lực, đạo đức phẩm chất làm công tác dân vận; đồng thời thực hiện tốt công tác tuyển chọn cán bộ làm công tác dân vận có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm và năng lực thực tiễn; quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân vận để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

- Ba là: đẩy mạnh việc đa dạng hoá các hình thức tập hợp quần chúng, lấy mô hình phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân làm nền tảng, tập trung chỉ đạo làm chuyển biến và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể và quần chúng.

- Bốn là: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; quan tâm và làm tốt công tác tiếp dân, thực hiện tốt công tác tiếp dân theo đúng định kỳ và khi cần thiết, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất đối với những người dân khiếu kiện vượt cấp, vi phạm pháp luật và có hành động quá khích; xem xét và giải quyết kịp thời các yêu cầu bức xúc chính đáng, hợp pháp của nhân dân; xem xét mở rộng cơ chế và đối tượng cán bộ để nhân dân giám sát; nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời xử lý và giải quyết có hiệu quả những vấn đề do cử tri đặt ra…

Qua hơn 20 năm đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước ta, đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam đã được các nước trên thế giới công nhận; trong đó, có một phần đóng góp quan trọng của công tác dân vận với khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và điều hành của Nhà nước ta, nhất định Việt Nam sẽ sớm thực hiện được mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.

Lý Sa Phal


Số lượt người xem: 41571 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày