SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
2
7
1
4
Thời sự chính trị Thứ Năm, 13/01/2011, 08:20

Vai trò của Phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Trong thời kỳ đổi mới Đảng, Nhà nước ta không chỉ chú trọng đến việc đảm bảo quyền bình đẳng của phụ nữ, mà còn đưa ra nhiều chính sách nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho phụ nữ. Vai trò lãnh đạo của phụ nữ được tăng cường trong các hoạt động quản lý nhà nước. Vị trí của phụ nữ trong xã hội ngày càng được tôn trọng và khẳng định sự đóng góp của đội ngũ cán bộ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng đã quan tâm đến việc phát triển, giới thiệu những cán bộ nữ xuất sắc vào Đảng, vào những vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, làm cho tỷ lệ cán bộ nữ tăng về số lượng lẫn chất lượng. Bện cạnh đó, đội ngũ cán bộ nữ không ngừng phấn đấu rèn luyện phẩm chất, đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời rất ít cán bộ nữ có biểu hiện tham nhũng, hối lộ, lạm dụng chức quyền làm trái pháp luật. Đạt được một số kết quả trên, do các cấp ủy đảng nhận thức đúng đắn và thấy rõ vai trò quan trọng của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từng bước chủ động quy hoạch, đào tạo và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ; thể hiện được bản chất và tinh thần phấn đấu rèn luyện vươn lên của người phụ nữ Việt Nam. Ngoài việc đảm công tác xã hội, cán bộ nữ luôn làm tròn nghĩa vụ người mẹ, người vợ lo toan công việc gia đình, chăm sóc, giáo dục con cái; góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, bình đẳng, tiến bộ.... Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy, công tác quy hoạch cán bộ nữ chưa được các cấp ủy đảng chú trọng đúng mức, bản thân cán bộ nữ chưa phát huy hết vị trí, vai trò trong công tác, còn mang tính thụ động; nhận thức về giới còn hạn chế. Để thực hiện tốt công tác cán bộ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thiết nghĩ cần chú trọng một số giải pháp sau:

Một là, xác định đúng đắn, chính xác mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong công tác quy hoạch cán bộ nữ phù hợp yêu cầu thực tế, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của phụ nữ và quy luật phát triển của cuộc sống. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về giới cho cán bộ, đảng viên; đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, nhất là cơ sở, thông qua nhiều hình thức như mở các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị...

Hai là, nâng cao chất lượng việc tổ chức học nghị quyết và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết. Quán triệt và làm thông suốt nội dung cơ bản Chỉ thị số 37 của Ban Bí thư (khóa VII), về "công tác phụ nữ" và Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị, về "công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" đến đội ngũ cán bộ, đảng viên nữ và đến nhân dân. Thực hiện tốt phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Đồng thời, các cấp uỷ đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với chính quyền sớm thể chế hóa các nội dung nghị quyết của Đảng thành những văn bản mang tính pháp lý về mặt Nhà nước.

Ba là, xây dựng cơ chế đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ nữ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương về công tác cán bộ nữ. Xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh hàng năm. Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chính sách thu hút nữ sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường về công tác tại địa phương, cơ sở để tạo nguồn cán bộ nữ cho Đảng.

Công tác cán bộ, nhất là cán bộ nữ là một trong những vấn đề hết sức quan trọng và có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, vấn đề này cần được quan tâm hàng đầu và quán triệt sâu sắc trong toàn hệ thống chính trị; đồng thời thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ nữ để đáp ứng yêu cầu cả về số lượng và chất lượng, thực sự có đức, có tài đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới và xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã tặng "Anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang"./.

Phương Lê


Số lượt người xem: 28310 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày