SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
2
6
1
6
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thi đua – Khen thưởng Ban Thi đua- Khen thưởng (Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu);UBND tỉnh Bạc Liêu
2 Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể, tỉnh, Trung ương Thi đua – Khen thưởng UBND tỉnh Bạc Liêu;Ban Thi đua- Khen thưởng (Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu)
3 Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thi đua – Khen thưởng Ban Thi đua- Khen thưởng (Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu);UBND tỉnh Bạc Liêu
4 Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc Thi đua – Khen thưởng Ban Thi đua- Khen thưởng (Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu);UBND tỉnh Bạc Liêu
5 Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua – Khen thưởng Ban Thi đua- Khen thưởng (Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu);UBND tỉnh Bạc Liêu
6 Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua – Khen thưởng Ban Thi đua- Khen thưởng (Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu);UBND tỉnh Bạc Liêu
7 Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương thành tích đột xuất Thi đua – Khen thưởng Ban Thi đua- Khen thưởng (Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu);UBND tỉnh Bạc Liêu
8 Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương thành tích đối ngoại Thi đua – Khen thưởng UBND tỉnh Bạc Liêu;Ban Thi đua- Khen thưởng (Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu)
9 Giải quyết đơn, thư khiếu nại thuộc thẩm quyền cấp tỉnh Thi đua – Khen thưởng Ban Thi đua- Khen thưởng (Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu);UBND tỉnh Bạc Liêu
10 Xác nhận, cấp đổi hiện vật khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp Bộ, ngành, tỉnh Thi đua – Khen thưởng Ban Thi đua- Khen thưởng (Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu);UBND tỉnh Bạc Liêu
Trang đầu tiênTrang trước12Trang tiếp theoTrang cuối11 thủ tục

 Lỗi

Lỗi Web Part: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.

Chi tiết Lỗi:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Guid guid)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)