SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
5
1
7
9
1
9
Văn bản Quy phạm pháp luật 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
15/2019/QĐ-UBND 05/08/2019 Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu
14/2019/QĐ-UBND 23/07/2019 Hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
13/2019/QĐ-UBND 16/07/2019 Ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
12/2019/QĐ-UBND 08/07/2019 Sửa đổi, bổ sung về quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
11/2019/QĐ-UBND 26/06/2019 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 của UBND tỉnh Bạc Liêu.
10/2019/QĐ-UBND 26/06/2019 Quy định kỹ thuật an toàn điện sau công tơ
09/2019/QĐ-UBND 24/06/2019 Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
08/2019/QĐ-UBND 20/06/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2013 của UBND tỉnh về việc Sửa đổi bổ sung, một số điều của Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định về ...
07/2019/QĐ-UBND 20/05/2019 Ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
06/2019/QĐ-UBND 09/05/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
05/2019/QĐ-UBND 04/04/2019 Về việc bãi bỏ Quyết định số 14/2016/QĐ UBND ngày 25/7/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng, công nhận quy ước của khóm, ấp và Bản quy ước mẫu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
04/2019/QĐ-UBND 26/03/2019 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng tỉnh Bạc Liêu
03/2019/QĐ-UBND 22/03/2019 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
02/2019/QĐ-UBND 21/01/2019 về việc điều chỉnh Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
01/2019/QĐ-UBND 05/01/2019 Ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
32/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Ban hành Quy chế quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
31/2018/QĐ-UBND 18/12/2018 Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
30/2018/QĐ-UBND 30/11/2018 về việc bãi bỏ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 1, Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND
29/2018/QĐ-UBND 29/11/2018 Ban hành Quy đinh phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phấm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
28/2018/QĐ-UBND 13/11/2018 về việc bãi bỏ Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2007 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cuòng triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối