SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
9
4
7
4
3
3
Văn bản Quy phạm pháp luật 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
20/2018/QĐ-UBND 02/07/2018 Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh bạc Liêu
19/2018/QĐ-UBND 29/06/2018 Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
18/2018/QĐ-UBND 29/06/2018 Quy chế phối hợp quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
16/2018/QĐ-UBND 20/04/2018 Bãi bỏ Quyết định số 09/2014QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
15/2018/QĐ-UBND 05/04/2018 Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
14/2018/QĐ-UBND 05/04/2018 Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
13/2018/QĐ-UBND 03/04/2018 Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
12/2018/QĐ-UBND 20/03/2018 Quy định hạn mức giao đất ở và đất sản xuất cho hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo ở xã khu vực III, ấp đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
11/2018/QĐ-UBND 19/03/2018 Phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch do Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
10/2018/QĐ-UBND 12/03/2018 Quy định quản lý hoạt động đối với các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
09/2018/QĐ-UBND 12/03/2018 Quy định về thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án; phân cấp thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế cơ sở, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc liêu
08/2018/QĐ-UBND 12/03/2018 Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
07/2018/QĐ-UBND 12/03/2018 Quy định về việc sử dụng và quan lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Bạc liêu
06/2018/QĐ-UBND 12/03/2018 Quy định về Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Bạc liêu
05/2018/QĐ-UBND 06/03/2018 Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc liêu
04/2018/QĐ-UBND 08/02/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
03/2018/QĐ-UBND 17/01/2018 Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
02/2018/QĐ-UBND 11/01/2018 Quy định phân công, phân cách, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
01/2018/QĐ-UBND 09/01/2018 Quy chế phối hợp trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn hóa quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
27/2017/QĐ-UBND 28/12/2017 Quy định chi tiết thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính Phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối