SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
3
9
8
8
5
tin tức sự kiện Thứ Tư, 29/12/2010, 10:35

Danh mục Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011

Ngày 20/12/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2331/QĐ-TTg ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện năm 2011. Danh mục này bao gồm 15 Chương trình:

1. Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm, có 06 dự án, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì;

2. Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo, có 03 dự án, do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì;

3. Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, có 04 dự án, trong đó:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, điều hành và tổng hợp chung toàn bộ tình hình thực hiện Chương trình; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương quản lý, tổ chức thực hiện dự án 1, dự án 3 và dự án 4.

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành liên quan và các địa phương quản lý, tổ chức thực hiện dự án 2.;

4. Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế, có 07 dự án, do Bộ Y tế chủ trì;

5. Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và kế hoạch hóa gia đình, có 04 dự án và 01 đề án, do Bộ Y tế chủ trì;

6. Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm, có 06 dự án, trong đó:

- Bộ Y tế quản lý, điều hành và tổng hợp chung toàn bộ tình hình thực hiện Chương trình; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương quản lý, tổ chức thực hiện dự án 1, dự án 2, dự án 3 và dự án 4.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan và các địa phương quản lý, tổ chức thực hiện dự án 5.

- Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan và các địa phương quản lý, tổ chức thực hiện dự án 6;

7. Chương trình mục tiêu quốc gia Văn hóa, có 06 dự án, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì;

8. Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và đào tạo, có 05 dự án, do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì;

9. Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy, bao gồm 08 đề án, do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương quản lý, tổ chức thực hiện;

10. Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm, bao gồm 07 đề án, do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương quản lý, tổ chức thực hiện;

11. Chương trình mục tiêu quốc gia Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, có 05 dự án, do Bộ Công thương chủ trì;

12. Chương trình mục tiêu quốc gia Ứng phó với biến đổi khí hậu, có 05 dự án, do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì;

13. Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới được phê duyệt theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện trong năm 2011 trên cơ sở kết quả thực hiện Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trong năm 2009 – 2010;

14. Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS, có 04 dự án, do Bộ Y tế chủ trì;

15. Chương trình mục tiêu quốc gia Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, có 03 dự án, do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì.

Theo Quyết định này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo vốn đầu tư cho từng Chương trình mục tiêu quốc gia trước 22/12/2010 cho các cơ quan quản lý Chương trình phân bổ cụ thể; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát nội dung, tổng hợp tiêu chí, định mức và phương án phân bổ vốn cho các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 trình Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cơ quan quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia:

- Chủ trì xây dựng nội dung, tiêu chí, định mức và phương án phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 (bao gồm cả vốn đầu tư và vốn sự nghiệp) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 27 tháng 12 năm 2010 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ;

- Hướng dẫn nghiệp vụ và triển khai các hoạt động của Chương trình thực hiện năm 2011 cho các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương trong năm 2011 tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia được giao quản lý, điều hành trong giai đoạn 2006 – 2010 và đề xuất Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 – 2015 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước tháng 6 năm 2011 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

Riêng đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Xây dựng phương án phân bổ dự toán chi các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp có ý kiến trước khi thực hiện trước ngày 28 tháng 02 năm 2011 và báo cáo Hội đồng nhân dân trong kỳ họp gần nhất;

- Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn theo quy định;

- Chỉ đạo việc tổng kết thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn giai đoạn 2006 – 2010 trong năm 2011, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Cơ quan quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia trước tháng 4 năm 2011.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết tải Quyết định số 2331/QĐ-TTg về tại đây.

TKL


Số lượt người xem: 7465 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày