SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
2
6
5
4
tin tức sự kiện Thứ Hai, 09/01/2012, 21:30

Công tác Dân vận góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Có thể nói, chặng đường công tác Dân vận của cả hệ thống chính trị sau 15 năm ngày tái lập tỉnh Bạc Liêu đến nay đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh khá rõ nét, góp phần đưa vị thế Bạc Liêu xứng tầm với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Sinh thời Bác Hồ từng căn dặn "...Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Thấm nhuần lời dạy của Bác, suốt chặng đường 15 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu đến nay (0101/1997 – 01/01/2012), Tỉnh ủy Bạc Liêu đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp nhằm tăng cường công tác dân vận như Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ về công tác vận động quần chúng, củng cố, kiện toàn bộ máy dân vận, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể ở cơ sở, Chương trình hành động số 52 về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định 2310 về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh; các Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương về công tác vận động quần chúng theo giới, đối tượng; chỉ đạo thực hiện “ Ngày Dân vận khéo”

Quán triệt những chủ trương, quan điểm của Đảng và Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, trong những năm qua, công tác Dân vận của tỉnh Bạc Liêu luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và kịp thời của các cấp ủy Đảng. Hệ thống làm công tác Dân vận trong tỉnh từng bước được củng cố kiện toàn, ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Mặt khác, một chủ trương lớn được nhiều người quan tâm đó là vào đầu năm 2010, trên cơ sở Quyết định 290 của Bộ Chính trị (khóa X), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã Ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh để xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác dân vận. Trong phần những quy định chung của Quy chế công tác dân vận Tỉnh ủy đã xác định “Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang”.

Song bên cạnh đó, công tác dân vận trong hệ thống chính quyền các cấp cũng có bước tiến bộ, hàng tháng Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp đều có lịch tiếp công dân để nghe và giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của công dân; ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền và Ban dân vận; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 20 về “Tăng cường công tác vận động quần chúng trong các cơ quan quản lý Nhà nước”… từ đó đã tạo được chuyển biến mới trong phong cách lãnh đạo, quản lý và lề lối làm việc của chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Với công tác Dân vận, kể từ khi tái lập tỉnh đến nay, Ban Dân vận các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất giúp cho cấp ủy Đảng về công tác tuyên truyền vận động nhân dân; hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng về công tác Dân vận, công tác tôn giáo và dân tộc; nắm tình hình và phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân đặt ra, nhất là về sản xuất và đời sống, về thực hiện các chính sách an sinh xã hội, về bồi thường giải tỏa, giải phóng mặt bằng…

Ban Dân vận, MTTQ và đoàn thể các cấp đã có nhiều kế hoạch về củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể ở cơ sở và nhiều phong trào, cuộc vận động lớn được quần chúng nhân dân đồng thuận và tham gia thực hiện tốt ở địa phương, cơ sở.

Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể từng bước đổi mới theo hướng sát cơ sở, sát dân, sát việc, trong hoạt động từng bước đi vào chiều sâu và luôn coi trọng chất lượng và hiệu quả công việc. Tập trung chỉ đạo cơ sở, vừa bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, vừa quan tâm thực hiện nguyện vọng chính đáng và lợi ích thiết thân của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tăng cường phối hợp hoạt động liên tịch với chính quyền và các ngành hữu quan, khẳng định đây là một phương thức hoạt động có hiệu quả cả về chính trị, kinh tế và xã hội.

Đặc biệt, trong những năm gần đây việc xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, thực hiện “Ngày Dân vận khéo” được triển khai đồng bộ và rộng rãi trên tất cả lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh; MTTQ, các đoàn thể đã chủ động phối hợp với các ngành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như đào tạo nghề, giải quyết việc làm, công tác phổ cập giáo dục, chăm sóc sức khỏe, phòng chống tệ nạn xã hội… ngoài ra còn triển khai nhiều hoạt động trọng tâm, trọng điểm, nhất là phong trào xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, cuộc vận động Quỹ vì người nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội… đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội trong 15 năm qua.

Điều minh chứng là nếu như năm 1997 khi tỉnh mới được tái lập, hệ thống cơ sở hạ tầng còn nhiều thấp kém, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp phát triển chậm, nông nghiệp chủ yếu là sản xuất độc canh cây lúa và hiệu quả đạt thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm khá cao gần 30% và là năm Bạc Liêu gánh chịu hậu quả thiên tai nặng nề cơn bão số 5 đã tác động trực tiếp sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thì đến cuối năm 2000, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh đạt 12,46%, tăng gần 12 lần so với năm 1997, bình quân thu nhập đầu người đạt trên 4 triệu đồng, tăng gấp 2 lần (1997), kim ngạch xuất khẩu đạt xấp xỉ 80 triệu USD, tăng 1,5 lần (1997), tỷ lệ hộ đói nghèo giảm xuống còn 21% (tiêu chí cũ)...

Và đến cuối năm 2011 thời điểm minh chứng của 15 năm đổi thay đó là tổng sản phẩm trong tỉnh ước thực hiện 9.826 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng trên 12%. Cơ cấu kinh tế trước đây chủ yếu là độc canh cây lúa, thì nay khu vực nông nghiệp chỉ chiếm 51,7%, công nghiệp – xây dựng đã chiếm 24,52%, dịch vụ chiếm 23,78%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 24.966.000 đồng (tương đương 1.123 USD), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 16,1%, vận động quỹ “Vì người nghèo và an sinh xã hội” được trên 69,5 tỷ đồng, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên 20 tỷ đồng; bộ mặt nông thôn tiếp tục được đổi mới, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia, đặc biệt là ý thức của nhân dân về xây dựng quê hương, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư không ngừng được phát huy, nhân dân sẵn sàng đóng góp tiền của, công sức cùng với Nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi xã hội. Tình hình quốc phòng an ninh được giữ vững, chính trị ổn định, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được đông đảo nhân dân tích cực tham gia, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, từ đó tạo được lòng tin và sự gắn bó giữa Dân với Đảng, nâng cao vị trí, vai trò của công tác dân vận lên một tầm cao mới, góp phần quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của Đảng bộ tỉnh

Phát huy những thành quả đã đạt được về công tác dân vận cả chặng đường 15 năm qua. Thiết nghĩ, trong thời gian tới, công tác dân vận trong hệ thống chính trị cần phải thực hiện một số vấn đề sau sau:

Thứ nhất, Ban Dân vận, MTTQ và đoàn thể các cấp cần làm tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận, MTTQ và đoàn thể; thường xuyên kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận; giữ vững định kỳ cấp ủy Đảng tổ chức giao ban khối dân vận để chỉ đạo thực hiện công tác vận động quần chúng, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, định hướng chỉ đạo hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể và các hội quần chúng; chỉ đạo các cấp các ngành chú trọng việc xây dựng nhân rộng mô hình “dân vận khéo”  và thực hiện “Ngày dân vận khéo”đúng theo chủ trương của Tỉnh ủy.

Thứ hai, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và UBND tỉnh, giữa các tổ chức chính trị xã hội với chính quyền các cấp để làm tốt công tác vận động quần chúng và xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, bảo đảm sự phù hợp với thực tế và gắn với lợi ích của nhân dân; tăng cường công tác dân vận chính quyền, tiếp tục đôn đốc thực hiện tốt Chỉ thị số 20 về “Tăng cường công tác vận động quần chúng trong các cơ quan quản lý Nhà nước”, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” thực sự lan tỏa trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, tạo ra sức sống mạnh mẽ của phong trào từ huyện đến cơ sở.

Thứ ba, Tham mưu cho cấp ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trên các loại hình, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Thực tiễn cho thấy khi nào sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đạt hiệu quả cao; hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; công tác vận động quần chúng trở thành phong trào sâu rộng trong các tổ chức đoàn thể; tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân được nắm bắt và đáp ứng kịp thời thì khối đoàn kết càng được tăng cường, đồng thuận xã hội càng cao, kinh tế, xã hội được phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Thứ tư, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải thường xuyên đổi mới mạnh mẽ hơn về nội dung, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động quần chúng nhân dân, dân chủ hóa trong sinh hoạt ban chấp hành, trong Chi, tổ hội; quan tâm nâng cao vai trò trong việc giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động, thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách dân tộc, tôn giáo … để tập hợp nhân dân, đồng thời có biện pháp tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật cho đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện “Ngày dân vận khéo” vào ngày 15 hàng tháng; tiếp tục phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng trong MTTQ, đoàn thể và hội quần chúng ở các cấp trong tỉnh; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân ra sức thi đua sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu, trong gia đình và xã hội. Thực hiện công tác “đền ơn đáp nghĩa”, hưởng ứng ngày “Vì người nghèo và an sinh xã hội”, Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ mới, tạo thế và lực cho Bạc Liêu vững bước đi lên.

Có thể nói, chặng đường công tác Dân vận của cả hệ thống chính trị sau 15 năm ngày tái lập tỉnh Bạc Liêu đến nay đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh khá rõ nét, cần được trân trọng ghi nhận và chính đây là những bài học quý giá giúp cho thế hệ những người làm công tác vận động quần chúng hôm nay phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Tỉnh ủy đã giao phó, góp phần đưa vị thế Bạc Liêu xứng tầm với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Nguyễn Hồng Lý – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bạc Liêu.

 


Số lượt người xem: 6831 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày