SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
8
7
1
5
3
Cải cách hành chính Thứ Bảy, 01/08/2020, 09:15

Rà soát, triển khai dịch vụ công “Chứng thực điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Thực hiện Công văn của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, triển khai dịch vụ công “Chứng thực điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo thực hiện như sau:

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND cấp huyện, UBND cấp xã chỉ đạo, tổ chức rà soát, bảo đảm các điều kiện trang thiết bị gồm: Hạ tầng mạng, chứng thư số, máy quét văn bản… Và phân công cán bộ, công chức (Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã) thực hiện tiếp nhận, xử lý dịch vụ công “Chứng thực điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo Ban Cơ yếu Chính phủ việc cấp chứng thư số cho cán bộ, công chức thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã để tiếp nhận, xử lý dịch vụ công “Chứng thực điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tập huấn, triển khai dịch vụ công “Chứng thực điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia cho cán bộ, công chức tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Văn phòng UBND tỉnh có nhiệm vụ sử dụng thiết bị chứng thư số của Văn phòng UBND tỉnh để đăng ký, quản lý tài khoản quản trị chung của tỉnh trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo ủy quyền của Thường trực UBND tỉnh và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; nghiên cứu, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh việc phân quyền cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc quản lý tài khoản trên các phân hệ của Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tổng hợp, báo cáo các trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, điều kiện, trang thiết bị của UBND cấp huyện và UBND cấp xã, trên cơ sở đó tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh hướng giải quyết và triển khai thực hiện; tham mưu, phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ, tập huấn cho cán bộ, công chức tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan việc thực hiện dịch vụ công “Chứng thực điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đúng theo hướng dẫn của Văn phòng Chính.     

Chi tiết:

Thủy Anh

 


Số lượt người xem: 109 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày