SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
1
0
0
0
6
2
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Thứ Năm, 11/04/2019, 08:40

Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019

Đ thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền về CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Kế hoạch được ban hành nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt Kế hoạch CCHC năm 2019 đã đề ra; nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc phản ánh chính xác; kịp thời xây dựng, nhân rộng và biểu dương các mô hình tổ chức, gương điển hình tập thể hoặc các cá nhân thực hiện tốt công tác CCHC ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị.

Nội dung tuyên truyền bao gồm: Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh có liên quan về CCHC đến người dân và doanh nghiệp; nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết từ cấp tỉnh đến cấp xã đã được UBND tỉnh công bố và chuẩn hóa; tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, phường, thị trấn...

Đồng thời, thông tin kịp thời các phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về các quy định hành chính, thủ tục hành chính; tuyên truyền về việc phát động phong trào thi đua về CCHC sâu rộng trên phạm vi cả tỉnh trong tháng 5/2019, trọng tâm vào các vấn đề như: Giải pháp về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ, văn hóa công sở...

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai và thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền có hiệu quả theo Kế hoạch; đánh giá kết quả công tác tuyên truyền CCHC của các cơ quan, đơn vị; báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh các biện pháp, hình thức tuyên truyền mới, có hiệu quả.

Nội dung Kế hoạch:

Lê Tâm


Số lượt người xem: 1135 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày