SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
0
9
9
7
5
5
tin tức sự kiện Thứ Tư, 24/07/2019, 14:05

Nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nghị quyết về việc Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX, Kỳ họp thứ 10 ban hành.

Nghị quyết này quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện các nội dung liên quan đến Hội đồng sáng kiến, các hoạt động phổ biến sáng kiến và khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Những nội dung, mức chi không quy định trong Nghị quyết này được thực hiện theo Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến và các văn bản hướng dẫn liên quan theo quy định hiện hành.

Đối tượng áp dụng của Nghị quyết là các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có liên quan đến hoạt động sáng kiến theo quy định tại Điều 8, Điều lệ Sáng kiến ban hành kèm theo Nghị định s 13/2012/NĐ-CP ngày 02/5/2012 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nguồn kinh phí thực hiện được quy định cụ thể như sau: Nguồn kinh phí chi cho hoạt động của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh được b trí trong dự toán hàng năm do Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh quản lý, s dụng; nguồn kinh phí chi cho Hội đồng sáng kiến cấp huyện do ngân sách Nhà nước đảm bảo và bố trí trong dự toán hàng năm cho các huyện, thị xã, thành phố; nguồn kinh phí chi cho Hội đồng sáng kiến của các cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

HĐND tỉnh giao cho UBND tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật./.

Chi tiết:

Lê Hiền

 


Số lượt người xem: 470 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày