SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
0
9
9
4
2
2
tin tức sự kiện Thứ Sáu, 26/07/2019, 09:10

Kế hoạch Triển khai, quán triệt, thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Kế hoạch Triển khai, quán triệt, thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được UBND tỉnh ban hành để triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm thống nhất nhận thức và hành động; qua đó, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân, tạo sự đồng thuận của xã hội trong đấu tranh phòng, chng tham nhũng.

Về yêu cầu, việc tổ chức triển khai, quán triệt, thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng phải được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời, thống nhất trên toàn tỉnh; gắn việc triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng với triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật có liên quan; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, tổ chức triển khai thi hành, hoàn thành đúng tiến độ, thời hạn, chất lượng, thiết thực.

Để tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, UBND tỉnh giao cho Thanh Tra tỉnh chủ trì biên soạn tài liệu, đề cương tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng; UBND tỉnh có trách nhiệm chủ trì trong việc tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo và một số văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao cho Thanh tra tỉnh chủ trì rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Về tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác: UBND tỉnh chỉ đạo giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng trên Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tnh, Cổng Thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị; UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan căn cứ vào điều kiện cụ thể la chọn hình thức phù hp để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, đảm bảo việc tuyên truyền, phổ biến được thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả./.

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018:

L Lan

 


Số lượt người xem: 2562 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày