SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
0
9
9
9
4
7
tin tức sự kiện Thứ Năm, 08/08/2019, 09:05

Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Kế hoạch được ban hành với mục đích nâng cao việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật tại các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, nhà trường và cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân; cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân và Tủ sách pháp luật cấp xã; phát huy hơn nữa vai trò của Tủ sách pháp luật trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hoạt động điều hành, quản lý của chính quyền cơ sở và phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, Nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, Nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu một cách dễ dàng, góp phần chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy được quyền dân chủ ở cơ sở.Về yêu cầu, việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật phải phù hợp với yêu cầu của từng địa bàn, cơ quan, đơn vị và nhu cầu khai thác sách, tài liệu pháp luật của người sử dụng; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia gắn với mục tiêu, lộ trình xây dựng Chính quyền điện tử; liên kết, trích xuất với các cơ sở dữ liệu về pháp luật, thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật; củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và ưu tiên cấp phát, trang bị sách, tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò của Tủ sách pháp luật, từ đó xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật cho phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương và phải bảo đảm tiết kiệm, khai thác sử dụng có hiệu quả.

Các nội dung thực hiện của Kế hoạch gồm: Tổ chức quán triệt, triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; thông tin, tuyên truyền về mục đích, sự cần thiết của Tủ sách pháp luật, qua đó góp phần vận động, giới thiệu cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân đến đọc, mượn sách, báo, tài liệu pháp luật; vận hành, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn và cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân; rà soát, đánh giá hiệu quả, xác định nhu cầu khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật cấp xã, Tủ sách pháp luật ở quan, đơn vị đã được xây dựng; bảo đảm kinh phí từ ngân sách để xây dựng, quản lý, duy trì Tủ sách pháp luật theo quy định; khuyến khích hỗ trợ kinh phí mua bổ sung sách, báo, tài liệu pháp luật cho các loại hình Tủ sách pháp luật trên địa bàn; kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Sở Tư pháp là đơn vị được giao nhiệm vụ đầu mối, tham mưu, giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định của Tủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; phân công bộ phận chuyên môn và công chức phụ trách theo dõi tình hình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung được phân công theo Kế hoạch này và đôn đốc, kiểm tra tình hình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh./.

Lê Tâm

 

 


Số lượt người xem: 688 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày