SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
0
9
9
4
0
1
tin tức sự kiện Thứ Năm, 04/06/2020, 08:05

Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh Quyết định ban hành.

Phạm vi điều chỉnh của Quy định là điều chỉnh việc tổ chức, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo Khoản 1, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất: Đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản; việc tổ chức đấu giá phải được công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia; cuộc đấu giá đều phải do đấu giá viên điều hành, trừ trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện.

Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (sau đây gọi chung là người tham gia đấu giá) phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 119 Luật Đất đai 2013 và Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016; trường hợp đấu giá giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án dầu tư quy định tại Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, người tham gia đấu giá phải có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư; ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư và không vi phạm pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác. Điều kiện về năng lực tài chính và cơ sở xác định tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai của người tham gia đấu giá thực hiện theo Khoản 2, 3, 4, Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và được thẩm định trước khi tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất.

Sở tài nguyên và Môi trường là đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định phương án đấu giá quyền sử dụng đất, trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; trình ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá và quyết định hủy kết quả trúng đấu giá đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh. Phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị có liên quan xử lý các vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết trong trường hợp vượt thẩm quyền.

Nội dung Quyết định.

 L. Minh Tài


Số lượt người xem: 159 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày