SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
5
7
1
9
7
tin tức sự kiện Thứ Hai, 24/06/2019, 14:00

Thực hiện khâu đột phá về công tác cán bộ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm đối với công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh vừa xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện khâu đột phá về công tác cán bộ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm đối với công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch là tổ chức triển khai thực hiện trong cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao trình độ năng lực, rèn luyện phẩm chất, đạo đức có đủ uy tín để đảm đương nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới; cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu phải quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy; các quy định của pháp luật và quyết định, kế hoạch, chương trình công tác của UBND tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm với công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Thủ trưởng, người đứng đầu phối hợp với cấp ủy khảo sát, đánh giá đúng tình hình cán bộ và thực trạng cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý để đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong công tác cán bộ.

Các nội dung thực hiện của Kế hoạch: Nâng cao nhận thức về công tác cán bộ đối với các cấp ủy, các Sở, Ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND các huyện, thị xã, thành phố, nhất là người đứng đầu; đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới, nâng cao chất lượng việc tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; đổi mới nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ; kiện toàn, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ; nâng cao chất lượng công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm đối với công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai và thực hiện, báo cáo về Ban Cán sự đảng UBND tỉnh theo định kỳ 6 tháng/lần và tham mưu cho Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy./.

Chi tiết:

L Minh Mẫn

 


Số lượt người xem: 497 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày