SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
7
1
6
1
1
6
Công bố TTHC Thứ Tư, 23/10/2019, 19:00
Phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tư pháp  (19/10)
Ngày 15/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tư pháp. Theo đó, có 34 quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tư pháp được phê duyệt. Chi tiết: Thủy - Anh
Phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tư pháp  (19/10)
Ngày 15/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tư pháp. Theo đó, có 51 quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực tư pháp được phê duyệt. Chi tiết: Thủy - Anh
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tư pháp trong giải quyết thủ tục hành chính (các lĩnh vực: Hộ tịch; lý lịch tư pháp; quốc tịch)  (19/10)
Ngày 16/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tư pháp trong giải quyết thủ tục hành chính (các lĩnh vực: Hộ tịch; lý lịch tư pháp; quốc tịch). Theo đó, có 14 quy trình nội bộ của Sở Tư pháp trong giải quyết thủ tục hành chính (các lĩnh vực: Hộ tịch; lý lịch tư pháp; quốc tịch) ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu  (19/10)
Ngày 18/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng bị bãi bỏ là: Thủ tục tặng thưởng bằng khen cấp Bộ, Ban, Ngành, đoàn thể Trung ương, ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu  (19/10)
Ngày 18/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 05 thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính (các lĩnh vực: Nuôi con nuôi; quốc tịch)  (19/10)
Ngày 16/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính (các lĩnh vực: Nuôi con nuôi; quốc tịch). Theo đó, có 05 quy trình nội bộ của Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính (các lĩnh vực: ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch  (19/10)
Ngày 16/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch. Theo đó, có 18 quy trình nội bộ của UBND cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch  (19/10)
Ngày 16/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch. Theo đó, có 05 quy trình nội bộ của UBND cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trong giải quyết thủ tục hành chính (lĩnh vực văn hóa)  (19/10)
Ngày 16/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trong giải quyết thủ tục hành chính (lĩnh vực văn hóa). Theo đó, có 09 quy trình nội bộ của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trong giải quyết thủ tục hành chính (lĩnh vực văn hóa) ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu  (19/10)
Ngày 10/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 60 thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp được sửa đổi, ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (19/10)
Ngày 10/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 03 thủ tục hành chính lĩnh vực lĩnh vực phòng chống thiên tai mới ban hành là: Thủ tục đăng ký kê khai số lượng chăn ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính  (07/10)
Ngày 03/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, có 05 quy trình nội bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt./. Chi tiết: Nhung - Anh
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu  (07/10)
Ngày 03/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 10 thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức bị bãi bỏ là: Thủ tục thi tuyển công chức; thủ tục xét tuyển công chức; thủ tục tiếp ...
Phê duyệt sửa đổi, điều chỉnh quy trình nội bộ của Sở Tài chính; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính (lĩnh vực đầu tư)  (07/10)
Ngày 02/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt sửa đổi, điều chỉnh quy trình nội bộ của Sở Tài chính; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính (lĩnh vực đầu tư). Theo đó, có 01 quy trình nội bộ của Sở Tài chính; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính (lĩnh vực đầu tư) là: Thủ ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính  (26/09)
Ngày 24/9/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, có 14 quy trình nội bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường trong giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt./. Chi tiết: Nhung - Anh
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường trong giải quyết thủ tục hành chính  (26/09)
Ngày 24/9/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, có 11 quy trình nội bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường trong giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt./. Chi tiết: Nhung - Anh
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong giải quyết thủ tục hành chính  (26/09)
Ngày 25/9/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Kế hoạch và đầu tư trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, có 79 quy trình nội bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt./. Chi tiết: Nhung – Anh
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (19/09)
Ngày 17/9/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng bị bãi bỏ là: Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch ...
Phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tài chính; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính  (19/09)
Ngày 11/9/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ của Sở Tài chính; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, có 17 quy trình nội bộ của Sở Tài chính; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt./. Chi tiết: Nhung - Anh
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (19/09)
Ngày 17/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng bị bãi bỏ là: Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày