SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
8
4
4
2
0
1
Công bố TTHC Thứ Năm, 23/05/2019, 00:54
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (17/05)
Ngày 10/5/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa được sửa đổi, bổ sung là: Thủ tục cấp giấy phép kinh ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính đưa ra khỏi danh mục thủ tục đã công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (09/05)
Ngày 08/5/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính đưa ra khỏi danh mục thủ tục đã công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, có 02 thủ tục hành chính đưa ra khỏi danh mục thủ tục đã công bố, trong đó có 01 thủ tục lĩnh vực thú y và 01 thủ ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ  (02/05)
Ngày 26/4/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ. Theo đó, có 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm: Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu và thủ tục xét tặng ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu  (22/04)
Ngày 19/4/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực văn thư và lưu trữ nhà nước./. Chi tiết CTTĐT
Công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn được chuẩn hóa và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (22/04)
Ngày 19/4/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn được chuẩn hóa và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, có 04 thủ tục hành chính ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  (19/04)
Ngày 18/4/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó, có 01 thủ tục hành chính mới ban hành và 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung./. ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ  (09/04)
Ngày 05/4/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ. Theo đó, có 22 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong đó: Lĩnh vực giáo dục và đào tạo có 07 thủ tục; lĩnh vực hệ thống văn bằng chứng chỉ ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ  (09/04)
Ngày 04/4/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ. Theo đó, có 16 thủ tục hành chính mới ban hành./. Chi tiết CTTĐT
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế  (09/04)
Ngày 05/4/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế. Theo đó, có 84 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong đó: Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh có 56 thủ tục; lĩnh vực dược - mỹ phẩm có 23 thủ tục; lĩnh vực y tế dự phòng ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu  (09/04)
Ngày 04/4/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 12 thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường được chuẩn hóa./. Chi tiết Nhung - Anh
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường bị thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu  (09/04)
Ngày 04/4/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường bị thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 12 thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường bị thay thế./. Chi tiết Nhung - Anh
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu  (27/03)
Ngày 25/3/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 155 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong đó lĩnh vực hộ tịch: 05 thủ tục; lĩnh vực lý lịch tư pháp: 03 thủ tục; lĩnh vực quốc tịch: ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu  (27/03)
Ngày 25/3/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 70 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong đó lĩnh vực đường bộ: 52 thủ tục và lĩnh vực đường thủy nội địa: 18 thủ tục./. ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu  (27/03)
Ngày 25/3/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 24 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong đó lĩnh vực đường bộ: 01 thủ tục; lĩnh vực đường thủy nội địa: 22 thủ tục và lĩnh ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu  (26/03)
Ngày 21/3/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 49 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong đó lĩnh vực công chức, viên chức: 10 thủ tục; lĩnh vực chính quyền địa phương: 02 thủ tục; lĩnh ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu  (26/03)
Ngày 21/3/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 92 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong đó lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: 06 thủ ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu  (26/03)
Ngày 22/3/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 113 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong đó lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp: 64 thủ tục; lĩnh vực thành lập và ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu  (23/03)
Ngày 20/3/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, có 28 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong đó lĩnh vực xây dựng: 11 thủ tục; lĩnh vực nhà ở công sở: 8 thủ tục; lĩnh vực kinh doanh bất ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ  (23/03)
Ngày 18/3/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ. Theo đó, có 32 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong đó lĩnh vực giáo dục và đào tạo: 10 thủ tục; lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh: 5 ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu  (19/03)
Ngày 18/3/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp địa phương; điện; thương mại quốc tế; dầu khí; hóa chất; quản lý cạnh tranh; an toàn thực phẩm; giám định thương mại; khoa học và công nghệ được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày