SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
9
4
7
4
2
1
Góp ý Dự thảo Văn bản QPPL Chủ Nhật, 23/09/2018, 22:04
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (14/09)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể: Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân ...
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch dùng cho sinh hoạt khu vực nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cung cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (06/09)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định ...
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (28/08)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định ban hành Quy ...
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (28/08)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ...
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND ngày 19/11/2007 của UBND tỉnh  (24/08)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về ...
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Quyết định ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (07/08)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với các Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể: Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: 1. Dự thảo Quyết ...
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân ...  (01/08)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể: Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của ...
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (23/07)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban ...
Dự thảo quy định mức đóng góp, chế độ miễn, giảm và hỗ trợ cho học viên cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy, tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (27/06)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng nghị quyết, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo quy định mức đóng góp, chế độ ...
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về sản xuất lâm ngư kết hợp trong khu vực rừng phòng hộ ven biển Đông tỉnh Bạc Liêu  (11/06)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của ...
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (11/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng Nghị quyết, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ ...
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (10/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của ...
Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018  (10/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng nghị quyết, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với các Dự thảo, cụ thể: 1. Dự thảo Tờ trình về việc thông qua Nghị quyết điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển ...
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (09/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban ...
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức đóng góp, chế độ miễn, giảm và hỗ trợ cho học viên cai nghiện ma túy bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy, tại cộng đồng; chế độ miễn cho học viên cai nghiện ma túy...  (07/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng nghị quyết, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể: Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: - Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định ...
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu  (05/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng nghị quyết, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu vừa có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể: Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: - Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân ...
Dự thảo quy định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (04/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về đề nghị xây dựng nghị quyết, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể: 1. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định mức chi hỗ trợ dự án phát ...
Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh  (02/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng nghị quyết, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể: 1. Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết; 2. Báo cáo đánh giá tác động của chính ...
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (28/03)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng Nghị quyết, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: - Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về ...
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh  (23/03)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày