SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
6
2
6
2
2
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Ba, 22/01/2019, 12:24
Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp trong cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2019  (10/01)
Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp trong cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2019 vừa được UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành với những nội dung cụ thể như sau: Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là đẩy mạnh ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, cán ...
Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND - UBND tỉnh Bạc Liêu năm 2019  (10/01)
Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của HĐND - UBND tỉnh Bạc Liêu năm 2019 được ban hành với mục đích rà soát văn bản QPPL nhằm kịp thời phát hiện những quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền đình ...
Kế hoạch kiểm tra, lự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (29/12)
Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được ban hành với mục đích thông qua hoạt động tự kiểm tra, kiểm tra văn bản theo thẩm quyền để kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý, xử lý theo thẩm quyền những văn bản QPPL không đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của các văn ...
Tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc  (16/11)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc. Nội dung văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm chủ trì, phối họp với các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan và UBND các ...
Kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế  (15/11)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế được ban hành với mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tinh gọn tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn ...
Phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội  (13/11)
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chi tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) vừa được UBND tỉnh ban hành. Mục đích của Kế hoạch là nhằm thống kê số lượng lao động thuộc diện tham gia BHXH. Qua đó, đề nghị các đơn vị thực hiện đăng ký tham gia BHXH cho số lao động ...
Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (12/11)
Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định ban hành. Các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch bao gồm: Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và ...
Kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (12/11)
Kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được ban hành với mục tiêu chung là đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài nhằm bổ sung và phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên, chuyên gia, văn nghệ sĩ, nguồn nhân lực chất lượng ...
Cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội  (12/11)
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ và Chương trình số 28-CTr/TU ngày 24/7/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) được UBND tỉnh xây dựng với những nội dung chính như sau: Về mục đích, yêu cầu: Kế hoạch được xây dựng nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận ...
Lộ trình giảm thiểu tiến tới thay thế các sản phẩm nhựa, túi ni lông khó phân hủy để bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (12/11)
Kế hoạch Lộ trình giảm thiểu tiến tới thay thế các sản phẩm nhựa, túi ni lông khó phân hủy để bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được xây dựng với những nội dung cụ thể như sau: Kế hoạch được xây dựng với mục đích tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, các tổ chức ...
Triển khai thực hiện Chương trình về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (22/10)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Kế hoạch được xây dựng để triển khai thực hiện Chương trình số 27-CTr/TU ngày 24/7/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ ...
Triển khai thực hiện Chương trình Bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2018 - 2020  (22/10)
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2018 = 2020 vừa được UBND tỉnh ban hành với những nội dung cụ thể như sau: Mục tiêu chung của Kế hoạch là huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ...
Tăng cường công tác tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới  (02/10)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới. Kế hoạch được xây dựng với mục đích: Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, giúp người dân nhận thức đúng chủ trương, đường lối của Đảng và ...
Triển khai thi hành Luật Quốc phòng  (02/10)
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quốc phòng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành với mục đích xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Yêu cầu của Kế hoạch là ...
Phát triển ngành tôm Bạc Liêu đến năm 2025  (02/10)
Kế hoạch hành động phát triển ngành tôm Bạc Liêu đến năm 2025 vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành với mục tiêu phát triển ngành tôm Bạc Liêu trở thành Trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước sản xuất theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái; nâng cao chất lượng, giá trị, hiệu quả sản xuất và sức cạnh ...
Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018  (10/09)
Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được UBND tỉnh ban hành để xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, để có cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp giảm nghèo và thực hiện các chính sách an ...
Thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2018 - 2025  (07/09)
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2018 - 2025. Mục tiêu chung của Kế hoạch là đổi mới việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, tiếp tục triển khai chương ...
Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2018  (30/08)
Thực hiện Công văn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng như sau: Chủ đề của tháng hành động là: “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”; ...
Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn đến năm 2020  (30/08)
Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn đến năm 2020 vừa được UBND tỉnh ban hành với mục đích tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất thải y tế nguy hại; đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu của Kế hoạch đặt ra là chất thải y tế ...
Một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (13/08)
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh vừa xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Kế hoạch được xây dựng với mục đích huy động mọi nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách tại Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ (Nghị định 17 của Chính phủ), nhằm ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày